ชื่อ-สกุล : ม.ปริญญา ปริญญาพล

สังกัดหน่วยงาน : ม.3 , Smart English , งาน Digital Science

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098276

more...