ชื่อ-สกุล : มิสพิชชา สกนธวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098829

more...