ชื่อ-สกุล : ม.มาโนช พรหมจรรย์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปกร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098462

more...