ชื่อ-สกุล : มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง

สังกัดหน่วยงาน : ม.3 , Smart Science , งานหลักสูตร , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098233

more...