ชื่อ-สกุล : มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี , ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098811

more...