ชื่อ-สกุล : มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , งานวัดผลประเมินผล , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098306

more...