ชื่อ-สกุล : มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร/สัมพันธ์ชุมชน , งานชมรม , งานธุรการฝ่ายกิจกรรม , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098144

more...