ชื่อ-สกุล : ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , งานหลักสูตร , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098501

more...