ชื่อ-สกุล : มิสศิริรัตน์ ไทยแสน

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041097989

more...