ชื่อ-สกุล : มิสนิอร แสงสุขา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098322

more...