ชื่อ-สกุล : มิสนงนุช วรเวช

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098241

more...