ชื่อ-สกุล : มิสเนตรดาว ชีพสมทรง

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , งานวัดผลประเมินผล , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี , งานเอกสารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098225

more...