ชื่อ-สกุล : มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098179

more...