ชื่อ-สกุล : มิสยุพาวดี ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098390

more...