ชื่อ-สกุล : ม.นิวัต ศักดิ์สิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098195

more...