ชื่อ-สกุล : มิสนุชนาฏ ศรีประมงค์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098781

more...