ชื่อ-สกุล : มิสวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , งานหลักสูตร , งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098748

more...