ชื่อ-สกุล : มิสอังคณา ลีจิตรจำ

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , งานหลักสูตร , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098250

more...