ชื่อ-สกุล : มิสละเอียด ลาภเวที

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098004

more...