ชื่อ-สกุล : มิสนิภาวรรณ ศิริแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098047

more...