ชื่อ-สกุล : มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , งานหลักสูตร , งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098420

more...