ชื่อ-สกุล : มิสเนาวรัตน์ ภิญวัย

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , Smart English , งานวัดผลประเมินผล , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098403

more...