ชื่อ-สกุล : มิสกุหลาบ สอาด

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098331

more...