ชื่อ-สกุล : มิสอังคณา ศรีประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : ป.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , งานระเบียบวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098063

more...