ชื่อ-สกุล : ม.มาโนช เกิดสว่าง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานดูแลปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098578

more...