ชื่อ-สกุล : ม.สุขวันชัย เจริญกิจ

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098764

more...