ชื่อ-สกุล : มิสจินดาภรณ์ อุปการ

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาล , ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098799

more...