ชื่อ-สกุล : มิสนงลักษณ์ ต. วิเชียร

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานทรัพยากรมนุษย์ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098152

more...