ชื่อ-สกุล : ภราดาวันวสันต์ สุกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานโภชนาการ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยแสงธรรม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 6231/2564

more...