ชื่อ-สกุล : ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาดุษฏีบัณฑิต ( เดลาซาลมหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62423042417367(ผู้บริหาร)

more...