Assumption College Rayong
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
043/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566      
042/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาและจัดสรรนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566      
041/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566      
040/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันไหว้ครู      
039/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมประสบการณ์พิเศษ ปีการศึกษา 2566      
038/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต      
037/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี”      
036/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมกองร้อยพิเศษและลูกเสือจราจร (เชิงปฏิบัติการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      
035/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๖      
034/2566       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566      
033/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      
032/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566      
031/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖      
030/2566       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษาศึกษา 2566      
029/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2566      
028/2566       คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2566      
027/2566       คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566      
026/2566       คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง      
025/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายค่ายผู้นำหลัก วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 17 “Limitless”      
024/2566       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการ One day trip primary 2 – 4 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566      
023/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณและงานเลี้ยงขอบคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565      
022/2566       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565      
021/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
019/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระกุศลในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบของฝ่าพระบาท และฉลองวาระ ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
018/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
017/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผลสอบปลายภาค 2565 และจัดจำหน่ายหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566      
016/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
015/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษา      
014/2566       คำสั่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565      
013/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565      
012/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565      
011/2566       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการ One day trip primary 2 – 4 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
010/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      
009/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565      
008/2566       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565      
007/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและจิตอาสาพาสุขใจ ประจำปีการศึกษา 2565      
006/2566       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ระดับชั้นมัธยมปีการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565      
005/2566       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565      
004/2566       คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดงาน “SHOW & SHARE TEACHERS’ INNOVATION OF THE YEAR 2022”      
003/2566       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566      
002/2566       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ประจำปีการศึกษา 2565      
001/2566       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565      
000/2566       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ      
000/2566       ศึกษาโครงสร้างการทำฐานความรู้ภาษาอังกฤษ