Assumption College Rayong
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
014/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียนโดยระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2563      
013/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
012/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบูชาขอบพระคุณ      
011/2563       แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี      
010/2563       แต่งตั้งครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (ระยะที่ 2)      
009/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน      
007/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563      
006/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน      
005/2563       แต่งตัั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
004/2563       แต่งตั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่      
003/2563       แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร      
002/2563       แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารฝ่าย      
001/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ