Assumption College Rayong
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
118/2565       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ACR Charity Night ครั้งที่ 30”      
117/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสและปีใหม่ให้แก่ครูและบุคลากร      
116/2565       รายชื่อผู้เข้าอบรม “เรื่อง การบริหารต้นทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ”      
115/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566      
114/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “เสริมประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพ”      
113/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2565      
112/2565       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2565      
111/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22      
110/2565       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565      
109/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส “ACR Christmas Fair 2022”      
108/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม OPEN HOUSE สำหรับนักเรียนเก่า (นักเรียนระดับชั้น ป.6 ศึกษาต่อ ม.1 ระดับชั้น ม. 3 ศึกษาต่อ ม.4)      
107/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาและจัดสรรนมโรงเรียน      
106/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565      
105/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566      
104/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ชั้นอนุบาล 1 - 3      
103/2565       คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565      
102/2565       คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงาน ACR Christmas Fair 2022      
101/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      
100/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2565 - 2567      
099/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2565      
098/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช กรุงเทพมหานคร      
097/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      
096/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี      
095/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565      
094/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี      
093/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
092/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
091/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล      
090/2565       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
089/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ      
088/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษาและทำ Workshop นอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง      
087/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ Top Language Proficiency Test (4 skills) ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565      
086/2565       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แผนก Smart Program      
085/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565      
084/2565       เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
083/2565       เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษาดูงานและปฏิบัติการ Workshop ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จังหวัดนนทบุรี      
082/2565       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6      
081/2565       คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง นำนักเรียนไปปฏิบัติการทำ Workshop และศึกษาดูงาน ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี      
080/2565       คำสั่งแต่งตั้ง นำนักเรียนไปปฏิบัติการทำ Workshop และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี      
079/2565       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
078/2565       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรครูประจำสีนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕      
075/2565       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”      
074/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันฉลองศาสนนามแม่พระอัสสัมชัญ      
073/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖      
072/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2      
071/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2565      
070/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)      
069/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันนักประดิษฐ์น้อย      
068/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2565      
067/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายผู้นำ ณ อาคารหอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565      
066/2565       คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565      
065/2565       คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฝ่ายปฐมวัย      
064/2565       คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
063/2565       คำสั่งแต่งตั้งการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี บริษัท ซี พี แรม จำกัด และ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา      
062/2565       คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนาครั้งที่ ๑/๒๐๒๒      
061/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร”      
060/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวจนพิธีกรรม “ในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอร์ มงฟอร์ตและพิธีระลึกถึง ผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร”      
059/2565       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565      
058/2565       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2565      
057/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      
056/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนและกิจกรรมปาฐกถาธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๕      
055/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565      
054/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “Outstanding Students Awards and Cambridge Certificate Distribution Day”      
053/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมรณรงค์ป้องปรามยาเสพติด ปีการศึกษา 2565      
052/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน      
051/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันไหว้ครู      
049/2565       คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2565      
048/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า      
047/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาและจัดสรรนมโรงเรียน      
046/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      
045/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕      
044/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุดยูนิฟอร์ม และชุดสูท สำหรับครูและของบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2565      
043/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน      
042/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี”      
041/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมกองร้อยพิเศษและลูกเสือจราจร (เชิงปฏิบัติการ) ประจำปีการศึกษา 2565      
040/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
039/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมประสบการณ์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565      
038/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
037/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๕      
036/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และเลือกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
034/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๕      
033/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2565      
032/2565       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2565      
031/2565       คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2565      
030/2565       คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2565      
029/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณ เลี้ยงขอบคุณครู มอบรางวัลผลงานและครูอายุงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2564      
028/2565       คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Zipline      
027/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “Outstanding StudentsAwards and Cambridge"      
026/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย      
024/2565       คำสั่งแต่งตั้งเรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก      
023/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔      
022/2565       คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2565- 2570      
021/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
020/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Smart Discovery Smart Science ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓      
019/2565       คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสมุทรปราการ      
018/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565      
017/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ Smart Science wallk rall ประถม ณ ใต้อาคารส่งเหล่าสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
016/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      
015/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
014/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
013/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
012/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ Walk Rally ม.2      
011/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นอนุบาล 3      
010/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นอนุบาล 2      
009/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นอนุบาล 1      
008/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ Walk rally ม.3      
007/2565       คำสั้งเแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
006/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔      
005/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ป.4      
004/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6      
003/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
002/2565       คำสั้งแต่งตั้งบุคลากรครูประสีนักเรียน ปีการศึกษา 2564      
001/2565       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5