Assumption College Rayong
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
050/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2      
049/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1      
048/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5      
047/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Outstanding Students Awards Distribution Day"      
046/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6      
045/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "6th Walk & Run"      
044/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้น ป.2      
043/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเทอม 2/2563      
042/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสและปีใหม่ให้แก่ครูและบุคลากร      
041/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564      
040/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคริสต์มาส "ACR Christmas Fair 2020"      
039/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564      
038/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1-ม.4      
037/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House นักเรียนเก่า      
036/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Smart Science Rally      
035/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด      
034/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำ      
033/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
032/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2563      
031/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564      
030/2563       แต่งตั้งบุคลากรประจำสีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563      
029/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2563      
028/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563      
027/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีนักเรียน ชั้น ป.4      
026/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
025/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3      
024/2563       แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (นางไปรยา ยังประโยชน์)      
023/2563       แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (น.ส.ปนัดดา อินเผือก)      
021/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศฝ่ายปฐมวัย      
020/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมบูรณาการทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
018/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4-ม.6      
016/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันฉลองศาสนนามแม่พระอัสสัมชัญ      
014/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียนโดยระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2563      
013/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
012/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบูชาขอบพระคุณ      
011/2563       แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี      
010/2563       แต่งตั้งครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (ระยะที่ 2)      
009/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน      
007/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563      
006/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน      
005/2563       แต่งตัั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
004/2563       แต่งตั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่      
003/2563       แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร      
002/2563       แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารฝ่าย      
001/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ