อัลบัมภาพที่ 2300    ประเมินมาตรการ การป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) ในโรงเรียน (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 2254    อบรมทักษะการทำอาหารให้กับพนักงานฝ่ายโภชนาการ (งานโภชนาการ)
<< Back Next >>