อัลบัมภาพที่ 2111    กิจกรรม Open School นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 (งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย)
อัลบัมภาพที่ 2099    กิจกรรมวันลอยกระทง (นักเรียนระดับอนุบาล) (งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย)
<< Back Next >>