อัลบัมภาพที่ 2156    การบรรยายในหัวข้อ“Future Learning การเรียนรู้แห่งอนาคตเพื่อการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง” (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
อัลบัมภาพที่ 2154    ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>