อัลบัมภาพที่ 2163    “ACR Charity Night ครั้งที่ 29 " วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ปฐมวัยเเละมัธยมศึกษา) (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 2162    "ACR Charity Night ครั้งที่ 29 " วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ระดับประถมศึกษา-Smart Program ) (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>