อัลบัมภาพที่ 2170    กิจกรรม "ดนตรีในสวน" (งานจัดการเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ)
อัลบัมภาพที่ 2168    กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส(วันที่ห้า) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>