อัลบัมภาพที่ 2119    ประชุมครูเเละบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 2116    ครูเเละนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (งานอภิบาล)
<< Back Next >>