อัลบัมภาพที่ 2184    ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 2183    อบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตครู (งานอภิบาล)
<< Back Next >>