อัลบัมภาพที่ 1531    เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคอีสุกอีใสให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อัลบัมภาพที่ 1508    ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
<< Back Next >>