อัลบัมภาพที่ 2156    การบรรยายในหัวข้อ“Future Learning การเรียนรู้แห่งอนาคตเพื่อการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง”
อัลบัมภาพที่ 2154    ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
<< Back Next >>