ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบของขวัญเยี่ยมคลอดพนักงาน (น.ส.นลินี นาคพิทักษ์)


มาสเตอร์สมหวังอภิธรรม อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดให้แก่ น.ส. นลินี นาคพิทักษ์ พนักงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานจำนวนผู้อ่าน 476 ครั้ง

Keep