ประกาศเรื่อง การหยุดเรียน กรณีพิเศษ


เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น จังหวัดระยองถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2563  ตามรายละเอียดในไฟล์แนบ..จำนวนผู้อ่าน 362 ครั้ง

Keep