ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ในระดับชั้นดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษา

1. ประถมศึกษาปีที่ 1

2. ประถมศึกษาปีที่ 2

3. ประถมศึกษาปีที่ 3

4. ประถมศึกษาปีที่ 4

5. ประถมศึกษาปีที่ 5

6. ประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษา

1. มัธยมศึกษาปีที่ 1

2. มัธยมศึกษาปีที่ 2

3. มัธยมศึกษาปีที่ 3

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4

5. มัธยมศึกษาปีที่ 5

6. มัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวนผู้อ่าน 16407 ครั้ง

Keep