ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 "102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education, The Better Choice" 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 30 ท่าน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย             :  มิสละเอียด ลาภเวที, มิสสุวิมล บูรณสมภพ, มิสณินทิตา บริบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานฯ               :  มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย, มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง, มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ   :  มิสพัชมณ นวลนันตา, มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ, มิสวีรยา ศรีชุมพล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์           :  มิสชลธิชา บุญเลี้ยง, มิสกัญญภัทร์ ชัชวาลธิติรัตน์, ม.สมชาย ธนสายสัมพันธ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  :  ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว, ม.จำรูญ บรรเทิงสุข, ม.นิวัติ ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์          :  มิสปัทมา อังคะประสาทชัย, มิสศันสนียา ขำกลัด, มิสละไม แบบกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา           :  มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช, มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล, ม.บรรณบวร สตาภิรมย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ                   :  ม.มาโนช พรหมจรรย์, ม.เกรียงไกร คงเมือง, ม.ยิ่งสยาม มาอ่อน

การศึกษาปฐมวัย                                  :  มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด, มิสวิไลวรรณ ศิลาชัย 

บุคลากรทางการศึกษา                           :  ดร.ประวัติ สุทธินนท์, มิสมาริสา สิงหพันธ์ุ, มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา, มิสประภาพันธ์ุ ไชยศรีจำนวนผู้อ่าน 657 ครั้ง

Keep