ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง


มิสมาริสา  สิงหพันธ์ุ และเพื่อนครูเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น

จากการประกวดครูของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงเเรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

มีรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ดังนี้

มิสสุธี  จันทร์พราหมณ์, มิสรุ่งฤดี  สุเทพ, ม.เอกสิทธิ์  ปักกาเวสา, มิสณัฐชยา  วิเศษเกื้อกูล, มิสนัฐกานต์  พิทักษ์เสาวภาพ

มิสมณฑกาญจน์  สิทธิ์ชูรักษ์, มิสสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ, ม.ประสงค์  รอดคลองตัน, มิสจิรฐา  กิจเจริญ, มิสพรเพ็ญ  กะประโคน

 

 

                    

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 607 ครั้ง

Keep