Assumption College Rayong
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เรื่อง ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีนโยบายส่งเสริมนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จึงจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ดังรายละเอียดในไฟล์แนบ

(ทุนการศึกษา.pdf)


มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 517 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน