การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


อ่านรายละเอียดคำชี้แจงตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ท่านที่มีความประสงค์จะขอเงินคืนสามารถยื่นคำขอเงินได้ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 519 ครั้ง

Keep