ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและครูรับรางวัลในงานวันการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมสวนนงนุช จ.ชลบุรี


ผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 26 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้   

ผู้บริหาร :  ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์

คณะครู  : มิสกรรณิการ์  โพธิ์วงศ์, มิสกรรณิกา  คอนหน่าย, มิสเกษร  แก้วประดิษฐ์, มิสเขมจิรา  ปลงไสว, มิสจิตรวรรณ  คงแรง, มิสจิรฐา  กิจเจริญ, 

               มิสลดา  วนิชเวชารุ่งเรือง, มิสนงนุช  วรเวช, มิสปารวี  ลูกสีดา, มิสมัลลิกา  ทรัพย์คง, มิสสิรินุช  ทัตตะพันธุ์, มิสสุธี  จันทร์พราหมณ์,

               มิสเสาวลักษณ์  อินทรศิริ, มิสสุภัทรา  รัตนกูล, มิสสายทิพย์  นิยม, มิสอังคณา  ลีจิตรจำ, มิสจินดาภรณ์  อุปการ, มิสมาติกา  สร้อยทอง

               มิสมณีรัตน์  กันหานนท์, มิสดวงเดือน  พัฒนภูทอง, มิสเสาวลักษณ์  ฉัตรเงิน, ม.เรืองฤทธิ์  ไชยสนาม, ม.อุดมโชค  คงเติมสิน, 

               มิสเกศพิจิต  ศรีพระราม,  มิสสุวณีญาณ์  ไชยสิทธิ์  จำนวนผู้อ่าน 489 ครั้ง

Keep