ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการ "ACR:Quality Learning Community Toward EEC"


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จะจัดนิทรรศการและการแข่งขันวิชาการ ในงาน

"ACR: Quality Learning Commnunity Toward EEC" 

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562

ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ นิทรรศการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดระยอง

ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดระยอง

และโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์พิเศษนอกห้องเรียนให้กับนักเรียน

ผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและโรงเรียนไกล้เคียง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรจากสถานศึกษาอื่น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร / รายการแข่งขันจำนวนผู้อ่าน 368 ครั้ง

Keep