การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)


การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คลิก) 

2. ดาวนโหลดแบบฟอร์มต่อใบอนุญาตฯ (คลิก)

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ (คลิก)

4. กรณียื่นเอกสารต่ออายุผ่านบริการออนไลน์ของคุรุสภา KSP Service ด้วยตนเอง (คลิก)

5. หรือติดต่องานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยื่นเอกสารผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 2897 ครั้ง

Keep